תקנון

תקנון אתר מחלבת בארי

 1. כללי
  1. האתר הינו אתר תדמיתי ומכירתי שהוקם ומופעל על ידי “מחלבת בארי”
  2. השימוש באתר “מחלבת בארי” מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר “מחלבת בארי” מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו .
  3. אתר “מחלבת בארי” עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי המכולה, אלא בידי גורמים אחרים שלמכולה אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם  “מחלבת בארי”, אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר “מחלבת בארי”משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.
  4. אתר “מחלבת בארי” מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי “מחלבת בארי” ו/או מפיציה ברחבי הארץ.
  5. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר “מחלבת בארי”, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר “מחלבת בארי” אין כפל מבצעים.
  6. כל המבצע פעולת רכישה באתר “מחלבת בארי”, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר “מחלבת בארי”, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.
  7. החברה תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו, יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בחברה.
   לפיכך, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים, אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את החברה, מכל נזק כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.
  8. לבירורים ניתן לפנות ל “מחלבת בארי” בטלפון: 054-7918812
  9. הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת, גם פנייה למין השני בהתאם.
 1. מי זכאי לבצע פעולות רכישה
  1. רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
  2. כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר “מחלבת בארי” ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר “מחלבת בארי”, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : “הרוכש” ו/או “הגולש”).
  3. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי “מחלבת בארי” הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
  4. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
  5. “מחלבת בארי” תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
  6. “מחלבת בארי” רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא “מחלבת בארי” מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים
   2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במכולה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות “מחלבת בארי” והחברות המציעות.
   3. אם עשית שימוש בשרותי “מחלבת בארי” לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
   4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם “מחלבת בארי” או מי מטעמה
   5. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות “מחלבת בארי”
   6. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר מחלבת בארי.
  1. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.
  2. “מחלבת בארי” מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. “מחלבת בארי” מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל  “מחלבת בארי” שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
  4. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי “מחלבת בארי” ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל המכולה לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב “מחלבת בארי” לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד “מחלבת בארי” בעניין זה.
  5. כל מוצר המוצע לרכישה באתר “מחלבת בארי”
   1. מכירה אישית או פומבית ללא הזנת פרטי כרטיס אשראי לא תחשב ותתבטל אוטומטית עיי המערכת.
   2. מחיר ההובלה או המשלוח משתנה בהתאם למרחק הגיאוגרפי, ממחסני החברה המצויים בקיבוץ בארי. במידה ואין הסכמה על מחיר משלוח המוצר רשאי הקונה לבטל את העסקה ללא הסברים או לחילופין לאסוף את המוצר בעצמו ישירות ממחסני החברה בתאום מראש.
   3. ל  “מחלבת בארי” שמורה הזכות להודיע, כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע”י המציע ובמקרים כאמור, לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י מי מהצדדים.
   4. ל “מחלבת בארי” שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה “מחלבת בארי” רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.
   5. דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
   6. התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר “מחלבת בארי” ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
   7. מפרט כללי של המוצר.
   8. זהות חברת השירות.
  6. ככל שיש באתר “מחלבת בארי” קישוריות (“לינקים”) לאתרים אחרים, לא תישא “מחלבת בארי” באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם.  “מחלבת בארי” לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות “מחלבת בארי”
  7. רכישה במכירה קבוצתית במידה שלפני המועד שנקבע לסיום המכירה להלן המכירה הקבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירה תהיה הנהלת “מחלבת בארי” רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת
 1. אופן ביצוע פעולת רכישה
  1. רוכש רשאי לרכוש ממוצר המוצע באתר “מחלבת בארי” אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של “מחלבת בארי”
  2. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. “מחלבת בארי” ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של “מחלבת בארי” בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה “מחלבת בארי” זכאית לבטל את ההזמנה.
  3. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.
  4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של “מחלבת בארי” בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי המכולה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
  5. מערכת המחשב של “מחלבת בארי” מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר. ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.
  6. על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי “מחלבת בארי” באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. “מחלבת בארי” לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי “מחלבת בארי”
  7. איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.
 1. ביטול עסקה
  1. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים :
  2. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
  3. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
 1. תשלום
  1. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
  2. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
  3. אין כפל הנחות ומבצעים
 1. אחריות ושירות
  1. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר “מחלבת בארי” הנם טריים, ובאריזותיהם המקוריות.
 1. תנאים נוספים
  1. “מחלבת בארי” שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר “מחלבת בארי”.
  2. אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר “מחלבת בארי” משום מצג מצד המכולה ו/או ספקה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי “מחלבת בארי”. בשום מקרה לא תחול על “מחלבת בארי” אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר “מחלבת בארי”.
  3. ידוע לגולש כי “מחלבת בארי” תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: “נזק”) העלולים להיגרם לגולש באתר “מחלבת בארי” כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר “מחלבת בארי”
  4. ידוע לגולש כי “מחלבת בארי” ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר “מחלבת בארי” יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר “מחלבת בארי”
  5. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ
  6. תמונות המוצרים המוצגות באתר “מחלבת בארי” הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי “מחלבת בארי” שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר “מחלבת בארי” וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.
  7. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת “מחלבת בארי” יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר “מחלבת בארי”, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית “מחלבת בארי” להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה .  אחריות החברה כוללת החלפת המוצר הפגום במוצר חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד.
  8. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה “מחלבת בארי” רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
  9. במידה ויתברר ל “מחלבת בארי” כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תינתן אפשרות ללקוח לשלם תוספת בעבור הובלה החורגת מגבולותיה הרגילים של “מחלבת בארי” או תהיה “מחלבת בארי” רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה. ל “מחלבת בארי” שמורה הזכות לגבות תוספת מחיר בעבור הובלה לערים ומקומות אשר לא נכללים בטווח הזה. תוספת התשלום תיגבה בהתאם ליעד האספקה המבוקש
  10. בוטלה העסקה על פי סעיפים 8.7, 8.8 ו- 8.9 לעיל, תשיב “מחלבת בארי” לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
  11. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.
  12. ידוע לגולש באתר “מחלבת בארי” כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר “מחלבת בארי” הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של המכולה. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר המכולה  ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של “מחלבת בארי” מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר “מחלבת בארי” אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי “מחלבת בארי” ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.
  13. ידוע לגולש כי המכולה שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר “מחלבת בארי”, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.
  14. ידוע לגולש כי המכולה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר “מחלבת בארי” או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של “מחלבת בארי”.
  15. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בב”ש סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
  16. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
 1. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות
  1. “מחלבת בארי” תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של “מחלבת בארי” להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת “מחלבת בארי” יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ב “מחלבת בארי” – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “מחלבת בארי”
  2. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של “מחלבת בארי”.    “מחלבת בארי” שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש ב “מחלבת בארי”מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.
  3. “מחלבת בארי” לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.
   2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ב “מחלבת בארי” או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות המכולה והחברות המציעות.
   3. אם עשית שימוש בשירותי “מחלבת בארי” לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
   4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף אם “מחלבת בארי” או מי מטעמה.
   5. אם התקבל בידי “מחלבת בארי” צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
   6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין “מחלבת בארי”.
   7. אם “מחלבת בארי” תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך מכולה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.
   8. “מחלבת בארי” רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש ב  “מחלבת בארי” לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. “מחלבת בארי”תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
   9. בהרשמה לאתר אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מ”מחלבת בארי” כאשר המילה “פרסומת” אינה מופיעה בכותרתו וזאת אף אם הדבר נוגד את הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008, לרבות תיקון מס’ 40 לחוק, ו/או את הוראותיו של כל חוק אחר. הסכמה לקבלת הודעות מ”מחלבת בארי” בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או התראות אחרות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי ו/או פירסומי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות הצעות בתחומים נוספים, או כל בנוגע לכל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.
 1. הקניין הרוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני ב “מחלבת בארי”, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של “מחלבת בארי” בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר “מחלבת בארי”, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת “מחלבת בארי” מראש ובכתב).